PRODMA - US (Üretim Sistemi)

Genel literatürdeki ismiyle bir ERP projesi olan PRODMA-US;

Muhasebe, Sabit kıymet, Ambar, Sipariş/Tedarik, Müşteri İlişkileri, Alış/Satış, Cari Hesap, Planlama, Üretim, Kalite Raporları, Bütçe, İnsan kaynakları modüllerini içerir.

Muhasebe

Diğer proje modüllerinden veriler alır. Entegrasyon tablosunda tanımlanmış olan, hesap - proje modülleri ilişkisi çerçevesinde, muhasebeye veri akışı, işlem anında , gün bazında veya belirli bir period için olabilir. Muhasebe ile diğer proje modülleri entegrasyonu, önceden oluşan işlemlerin sağlıklı olarak kontrolünü ve mutabakatını yapar.

Ayrıca muhasebe modülü, kar/zarar, bilanço, maliyet mizanı, çoklu şirket konsolidasyonlarını içerir.

Sabit Kıymet

Yeniden değerlendirmeye baz teşkil eden değerlendirme tablolarıyla birlikte çalışan demirbaş takip modülüdür.


Stok - Ambar

Firma içi - firma dışı stok hareketleri, hammadde - mamul işlemleri sınıflandırmalarıyla, kullanıcılar açısından görev paylaşımına olanak sağlar.

Ambar tipi ve ambar sayısı kullanıcıya bağlıdır.

Üretim ambarından veya fason atölye ambarlarından sarf fişi oluşturma adımları, üretim girişleri ve ürün ağaçlarıyla birlikte çalışır.

İhtiyaç planlama, teklif, sipariş aşamaları ile koordinasyonlu olarak çalışan ürün teslim alma ve ürün sevk işlemleri, firma plan ve lojistik destek politikasıyla uyumlu olarak sürecektir.

Sayım işlemleri adımı, tüm ambarları güncel ve kontrol altında tutmak için kolay, uygulanabilir olanaklar sunmaktadır.

Parti bazlı ürün kabul, üretim sarfları ve ürün sevk işlemleri esnek raf ve ambar organizasyonunu otomatik olarak yapar. Kalite raporları ve ambara ilk giren hammaddenin, ilk kullanılması ilkesi açısından esnek ambar, raf, göz kavramı kaçınılmazdır. Böylelikle geriye dönük malzeme izleme işlemi kolaylıkla yapılacaktır.


Teklif - Sipariş

Firma, verdiği ve aldığı teklifleri ve bu tekliflerin opsiyonlarını, siparişe dönüşen veya dönüşmeyenlerini rahatlıkla izlemektedir.

Satış planlaması ve ihtiyaç planlaması adımlarıyla birlikte çalışan sipariş modülü, giren ve çıkan irsaliye işlemleri ile kontrol edilmektedir.


Alış - Satış - Cari Hesap

Kullanıcı isteğine bağlı olarak alış - satış modülü, sipariş modülü ile entegre çalışmaktadır.

Çoklu irsaliye - fatura ilişkisi, firmalara özel irsaliye ve fatura tasarımı kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. İrsaliye fatura ilişkisi alıcılara özel olarak, irsaliye ve gün sayısı bazında organize edilmektedir. Alıcı, satıcı fiyatları, kur farkları, fiyat farkları ve vade farkları takip edilmektedir.

Ödeme - tahsilat listeleri, borç - alacak yaşlandırma ve bütçe modülünde yer alan Nakit akış bütçesi - Cari hesap ilişkisi, firmanın bugünkü durumu ve planladığı gelecekle ilgili nakit yol haritasını karar organlarına sunmaktadır.

Planlama

Firma politikasına bağlı olmakla birlikte planlama kavramı üç ayrı algoritma olarak ele alınmalıdır.

Bunlar; Geçici plan, Üretim planlaması, Bütçe satış planıdır. Bu üç plan düzeyi birbirlerinden veri alabileceklerdir.

Geçici plan; Üretilmesi karar aşamasında olan bir veya bir grup mamul için yapılan bir çalışmadır. İhtiyaç planlaması; kaynak planlaması ve zaman planlaması için deneme-yanılma modeli oluşturur.

Üretim planlaması; Kesin siparişi alınan, bir üretim programı dahilinde olan ve uzun vadeli bir planlamanın kapsamına giren tüm mamul ve yarı mamul için yapılan bir çalışmadır.

Üretim proje modülü ile birlikte hizmet verir.Planlanan ürünler için ön maliyet ve üretilen ürünler için kesin maliyet proje adımlarını içerir.

Bütçe Satış Planı; Üretim planlarının tümünü içerebilir. Firma bütçe politikasına uygun olarak üretim planlarının miktarsal olarak artırılıp eksiltilmesine olanak sağlar.

Bu planlama adımı Bütçe Proje modülü ile entegre çalışmaktadır.

Bütçe

Bütçe satış planı, ihtiyaç planlaması adımının marifeti ile; Satış, mal alış, sarf bütçelerini oluşturmaktadır.

Proje fiyat bilgileri, tahmini parasal artış tabloları, döviz kur tahmin tablosu, alıcı-satıcı valör bilgileri, önceden siparişi verilen hammaddeler, minimum satın alma bilgileri, ürün tedarik süreleri alış-satış-sarf bütçelerinin oluşumundaki önemli parametrelerdir.

Ayrıca Personel bütçesi, Gider bütçesi, Yatırım bütçesi, gibi bütçe kalemleri bu proje modülünde hazırlanmaktadır.

Hazırlanan bütçe kalemlerinin tümü, alıcı-satıcı valör tabloları kullanılarak nakit akış bütçesini oluşturmaktadır.

Herhangi bir zamanda, mevcut durum gerçekleşen işlemlerden derlenerek nakit akış cetvelinde yerini almakta, takip eden süreç için ise nakit akış bütçesi nakit akış cetvelini beslemektedir. Böylece nakit akış yol haritası her an karar organlarına sunulabilmektedir.

Üretim

Tarihlere göre üretim plan tablosu; üretim proje modülü için en temel bilgi kaynağıdır.

Genel proje yapısı içinde ürün reçeteleri oluşmuş, ürün teknik yapıları veri tabanına tanıtılmış olmalıdır.

Çalışma takvimleri, makine-tezgah-üretim bandı tanıtımları, üretim yerleri, işçi kapasite ve sınıflandırmaları, tek ürün için hazırlık-makine-işçi süreleri,operasyon tanımlamaları üretim modülü içinde proje veri tabanına girilecektir.

Üretim simülasyonu, malzeme temini açısından ihtiyaç planlama adımı ile siparişleri oluşturacak, üretim kaynak planlaması adımı ile de makine-üretim bandı ve işçi gereksinimlerini belirleyecektir.

İhtiyaç planlama adımı ile oluşan iş emirleri tek mamul bazında, veya belirli bir period için izlenebilecektir. Bu verileri, genel üretim yol haritasına uygunluğu ve ürün satış-sevk zamanlamasına denk düşmesi açısından kullanıcıya kontrol kolaylığı verecektir.

Sorgulama

Proje sahip olduğu her adım için kullanıcıya detaylı veya genel çok sayıda rapor alma imkanı sağlamaktadır.

Ayrıca proje sahip olduğu tüm veri tabanı için güçlü bir sorgulama-raporlama olanağı sunar; Veri tabanında bulunan tüm tablolar ve bu tabloların içerdiği tüm değişkenler kullanıcıya açık tanımları ile görüntülenmektedir ve bu düzenli veri yığınlarından, kullanıcı amacına uygun olarak çeşitli mantıksal sorgular çerçevesinde raporlar oluşturmakta ve bu rapor formatlarını proje çatısı altında saklayabilmektedir.

Broşür ve Videolar


^ Başa dön